Organisation, Omvärldssignaler och Innovationsförmåga

Det råder delade meningar om hur kopplingen mellan omvärld och organisation ser ut. Somliga menar att omvärlden inte är något organisationen ska bry sig om, medan andra tvärtom hävdar att omvärlden är en viktig påverkansfaktor för varje organisation. Det är utgångspunkten för Bengt Wahlströms licentiatavhandling. Först som sist – organisationen, omvärldssignalerna och innovationsförmågan, som granskades och godkändes vid ett seminarium i slutet av september 2012 vid Mälardalens högskola.

Syftet med avhandlingen är att undersöka samspelet mellan titelns komponenter och illustrera med en modell.

Modellbygget följer omvärldssignalens väg genom organisationen, från att identifiera vilka signaler som över huvud taget uppmärksammas i organisationen, över hur organisationen skapar mening kring de omvärldssignaler som den uppmärksammat, till hur den hanterar tolkning, strategi och beslut kring omvärldssignalen. Det ingår även en tydlig koppling till innovation och innovationsförmåga. Lite vid sidan i modellen återfinns ”Det oväntade”, som, med hänvisning till John Dewey, är en påminnelse om det riskabla med att försöka fånga omvärlden i en modell.

Modellen innehåller också ett försök att formulera hur hantering av omvärldssignaler kan komma till uttryck i innovationsförmågan. Här används två managementteorier som mätare på innovationsförmågan – Blue Ocean Strategy och First Mover Advantage.

Modellen prövas mot fyra verkliga företag – Google, Apple, Microsoft och Virgin.  Samtliga är valda för att de är framgångsrika och kända för sin innovationsförmåga. Det finns också mycket skrivet om dem, som har legat till grund för genomgången.

Resultatet är att modellen har gått att applicera på de undersökta företagen och då fångat några samspel mellan organisationen och dess innovationsförmåga, med särskild fokus på omvärldssignalerna. En slutsats är att organisationernas historia har betydelse för hur de hanterar innovationsförmågan i dag. En annan slutsats är att innovationsförmågan knappast kan betraktas som en isolerad företeelse, fristående från omvärlden, utan måste ses i sitt omvärldssammanhang.

Vill du ladda hem Bengt Wahlströms lic-avhandling i pdf (gratis)? Klicka här